VOLCANO

13.90

Tempura shrimp, asparagus, sriracha mayo, seaweed, sesame seeds, black roe

Tempura shrimp, asparagus, sriracha mayo, seaweed, sesame seeds, black roe