PERUVIAN CHICKEN (3 pieces)

12.90

Kamkoku Sambal – Aji vinegar – coriander – lime juice – aji verde

Kamkoku Sambal – Aji vinegar – coriander – lime juice – aji verde