PERUVIAN CHICKEN (3 pieces)

13.90

KAMKOKU SAMBAL, AJI VINEGAR, LIME, AJI VERDE, CORRIENDER

KAMKOKU SAMBAL, AJI VINEGAR, LIME, AJI VERDE, CORRIENDER