BLACK ANGUS STRIPLOIN

26.90

BLACK ANGUS STRIPLOIN | Cooked to your liking – Shimenji mushrooms – Shichimi pepper

SKU: 06-06 Category:

Cooked to your liking – Shimenji mushrooms – Shichimi pepper